Quizz-Albanisch

Kuizi i ZMI mbi shumëgjuhësinë e fëmijërisë së hershme

Krijuar nga Rosella Benati, Anja Leist-Villis dhe Petr Frantik

Prej kohësh nuk është më një përjashtim që fëmijët rriten duke folur më shumë se një gjuhë.
Por çfarë dimë në të vërtetë për shumëgjuhësinë e fëmijërisë së hershme?
Bëni kontrollin: ... A është e vërtetë kjo?

1. Ekzistojnë lloje të ndryshme të shumëgjuhësisë.
2. Është e lehtë për fëmijët e vegjël të mësojnë disa gjuhë në të njëjtën kohë.
3. Fëmijët që rriten në shumë gjuhë fillojnë të flasin më vonë se fëmijët njëgjuhësh.
4. Është krejt normale që fëmijët që rriten në shumë gjuhë t'i përziejnë gjuhët e tyre.
5. Të gjithë njerëzit poliglotë,duke përfshirë dhe të rriturit, i përziejnë gjuhët e tyre dhe zakonisht kanë arsye të mira për ta bërë këtë.
6. Vetëm gjuha gjermane duhet të përdoret dhe të mësohet në çerdhe dhe shkolla.
7. Prindërit duhet të flasin me fëmijët e tyre në gjuhën që ata dinë më mirë.
8. Rezultati është shumë i rëndësishëm në mësimin e disa gjuhëve.
9. Kjo u duhet fëmijëve që të bëhen shumëgjuhësh ...

1. Ekzistojnë lloje të ndryshme të shumëgjuhësisë.

2. Është e lehtë për fëmijët e vegjël të mësojnë disa gjuhë në të njëjtën kohë.

3. Fëmijët që rriten në shumë gjuhë fillojnë të flasin më vonë se fëmijët njëgjuhësh.

4. Është krejt normale që fëmijët që rriten në shumë gjuhë t'i përziejnë gjuhët e tyre.

5. Të gjithë njerëzit poliglotë,duke përfshirë dhe të rriturit, i përziejnë gjuhët e tyre dhe zakonisht kanë arsye të mira për ta bërë këtë.

6. Vetëm gjuha gjermane duhet të përdoret dhe të mësohet në çerdhe dhe shkolla.

7. Prindërit duhet të flasin me fëmijët e tyre në gjuhën që ata dinë më mirë.

8. Rezultati është shumë i rëndësishëm në mësimin e disa gjuhëve.

9. Kjo u duhet fëmijëve që të bëhen shumëgjuhësh ...

... një mjedis stimulues gjuhësor

... Njerëzit që janë pozitivë për shumëgjuhësinë

... Fillimisht njohuri të mira të një gjuhë, pas kësaj mund të shtohen më shumë gjuhë

... Modele të mira gjuhësore

... një përdorim i njohur i gjuhëve në jetën e tyre

... trajnim i drejtuar, p.sh. para dhe pas bisedës

... zhvillimi shumëgjuhësh është i larmishëm dhe kompleks

>>